Управување со ланци на набавка / локација / залихи

Обука: Управување со ланци за набавка / локација / залихи (Supply Chains, Inventory & Facility Management)

Како да тече целиот процес на планирање, организирање и производство на нов производ?

Што со процесот на дистрибуција и испорака на производот до купувачите? Кој за што ќе биде одговорен?

Што да се прави со залихите? Каде и како да се складираат?

Дали селектиравте деловен простор?

Дали умеете да управувате со него?

За начинот на управување со овие делови од вашиот бизнис посетете ја обуката: 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.