Финансиски менаџмент и сметководство

Обука: Финансиски менаџмент и сметководство (Financial Management & ABC in Accounting)

Сметководството е база за донесување деловни одлуки.

Затоа секој претприемач треба да ги разбира основните сметководствени принципи. 

Дали знаете да разликувате приходи од расходи, средства од обврски, актива од пасива?

Колку често седнувате со вашиот сметководител да ги анализирате вашите трошоци?

Како сметководствените податоци можат да ви помогнат во зголемување на вашата продуктивност?

Дознајте ја поврзаноста меѓу финансискиот менаџмент и сметководството.

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.