Успешен предлог-проект

Обука: Успешен предлог проект (Successful Project Proposal)

 

Имате идеја за проект! Одлично! Но, дали знаете од каде да почнете?

Како да ги дефинирате главните цели? Кои информации ќе ви бидат потребни?

Дали умеете да изработите план за мониторинг и евалуација?

Кои трошоци  треба да ги предвидите и како да го составите буџетот?

Определете лидер на проектот. Кои се неговите јаки и слаби страни?

Направете план на активности и одлучете колку луѓе ви се потребни во тимот...

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905


Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.