Изработка на Маркетинг план

Обука: Изработка на Маркетинг план (Marketing Plan Preparation)

Поставете ги јасно вашите маркетинг цели!

Изберете своја маркетинг стратегија!

Утврдете маркетинг тактика за секој елемент на маркетинг миксот!

Како ќе ја определите цената? Каде ќе го лоцирате вашиот бизнис?

Како ќе го рекламирате? Начинот на пакување? Како ќе се позиционирате на пазарот?
 
Што сакате луѓето да имаат во главата кога мислат на вашиот бизнис/продукт?
 
Научете како да изработите маркетинг план!
 
 
ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.